A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

VAJANSKÉHO MARTIN 2018 – regionálne kolo

5. – 8.3. 2018 • Priestory Turčianskej knižnice, Divadelná 4619/5, Martin
9.3. 2018 • Priestory Mestského úradu, Partizánska 413/1, Turčianske Teplice

Plagát podujatia  •  Propozície  •  Prihláška recitátora  •  Postup recitátora

S.H. Vajanský Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy.
Vajanského Martin je regionálnym postupovým kolom Hviezdoslavovho Kubína - najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie, ktorá je celoštátnou postupovou prehliadkou a súťažou recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy I. – V. kategórie, recitačných kolektívov a divadiel poézie s jednoročnou periodicitou a výberom na Scénickú žatvu v Martine a na iné umelecké, kultúrne a súťažné podujatia.
Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať poznanie a šírenie literárnych hodnôt. Jednotlivé stupne súťaže prehlbujú literárne poznanie, tvorivosť, rozvíjajú predstavivosť, kultivujú slovenský jazyk, reč, rytmus, pestujú vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.
Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, vytvára podmienky pre úspešnú prezentáciu týchto aktivít v školách a na kultúrnych podujatiach. Súťaž umožňuje kultúrnym pracovníkom využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie kultúrneho života v regiónoch, a pedagógom na prehĺbenie a spestrenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže, predovšetkým v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, estetická výchova. Súťaž výrazne aktivizuje a vytvára priestor na prezentáciu výsledkov tvorby základných a stredných škôl, a tiež základných umeleckých škôl. Otvára tiež možnosti pre tvorivosť všetkých vekových vrstiev dospelých. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a kolektívov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie v oblasti čítania, prednesu, rôznych interpretačných foriem literatúry.
Súťaže sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes.
Podmienkou účasti recitátora v súťaži je doručenie záväznej prihlášky, spolu s formulárom postupu recitátora a súťažným textom, najneskôr do 16. februára 2018.
– na e-mailovú adresu: ondrusova.tks@gmail.com
– na poštovú adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin.
Kontakt na metodika:
Mgr. Monika Ondrušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: ondrusova.tks@gmail.com
Viac informácií: Národné osvetové centrum

Vansovej Lomnička

23.3. 2018 • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia

Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Martine, Krajská organizácia Únie žien Slovenska v Žiline, Žilinský samosprávny kraj, Turčianske kultúrne stredisko v Martine a Miestny odbor Živeny v Martine Vás srdečne pozývajú na okresné kolo 51. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézii a próze žien Vansovej Lomnička, ktorá sa uskutoční 23. marca 2018 o 16.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Tešíme sa na Vašu účasť!
Kontakt na metodika:
Mgr. Monika Ondrušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: ondrusova.tks@gmail.com

10. výročie založenia Literárneho klubu Hany Zelinovej

13.3. 2018 od 16.30 h • Sobášna miestnosť vo Vrútkach
Uvedenie do života jubilejného 10. zborníka členov Literárneho klubu Hany Zelinovej vo Vrútkach.
Kontakt na metodika:
Mgr. Monika Ondrušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: ondrusova.tks@gmail.com

VAJANSKÉHO MARTIN 2018 – krajské kolo

2. – 3.5. 2018 • Turčianska galéria, Martin
4.5. 2018 • Štúdio Slovenského komorného divadla, Martin

Propozície  •  Prihláška – recitátori  •  Prihláška – kolektívy  •  Postup recitátora

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.
Vajanského Martin je krajským postupovým kolom Hviezdoslavovho Kubína - najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie, ktorá je celoštátnou postupovou prehliadkou a súťažou recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy I. – V. kategórie, recitačných kolektívov a divadiel poézie s jednoročnou periodicitou a výberom na Scénickú žatvu v Martine a na iné umelecké, kultúrne a súťažné podujatia.
Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a kolektívov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie v oblasti čítania, prednesu, rôznych interpretačných foriem literatúry a divadla.
Súťaže sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty.
Podmienkou účasti recitátora v súťaži je doručenie záväznej prihlášky, spolu s formulárom postupu recitátora a súťažným textom; podmienkou účasti kolektívu v súťaži je doručenie záväznej prihlášky s textom inscenácie, najneskôr do 13. apríla 2018:
– na e-mailovú adresu: ondrusova.tks@gmail.com
– na poštovú adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P.O. Box 104,036 01 Martin
Kontakt na metodika:
Mgr. Monika Ondrušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: ondrusova.tks@gmail.com
Viac informácií: Národné osvetové centrum
Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt
W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved